Motioner till föreningsstämman

Ordinarie föreningsstämma äger rum 24 maj kl 19.00 i föreningslokalen. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 20 mars. Lämnas i föreningens brevlåda i port 8 A. Formell kallelse med dagordning mm kommer senare.

Ventilationen inte godkänd

Ventilationen i våra hus fick inte godkänt efter den obligatoriska kontrollen (OVK), vilket innebär att injustering och rengöring av kanalerna måste göras under året. Otillåtna utsugsfläktar måste då bytas av bostadsrättsinnehavaren. Styrelsen återkommer med mer information om detta.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

En fastighetsägare är enligt lag tvungen att regelbundet kontrollera att ventilationen fungerar. Som aviserats i brevlådorna är nu en sådan kontroll på gång. Det är viktigt att SBA Drift AB, som föreningen anlitat, bereds möjlighet att komma in i din lägenhet, så att åtgärder kan vidtas